Ana Sayfa Yap | Sık Kullanılanlara Ekle 

 ANA SAYFA    |    HAKKIMIZDA    |    HİZMETLERİMİZ    |    KONYA VERGİ DAİRESİ    |    KONYA SMMM ODASI    |    İLETİŞİM

 GÜNCEL MEVZUATTAKİ GELİŞMELER: Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2014/6746) (13.09.2014)      Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/6) (13.09.2014)      Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (TASLAK) Seri No:11 (13.09.2014)      Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2013/128, K: 2014/66 Sayılı Kararı (12.09.2014)      Anayasa Mahkemesinin 22/5/2014 Tarihli ve E: 2014/17, K: 2014/97 Sayılı Kararı (12.09.2014)      Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2014/85, K: 2014/103 Sayılı Kararı (12.09.2014)      Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115) (12.09.2014)      6552 Sayılı Torba Kanun: İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun (11.09.2014)      Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (11.09.2014)      Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ (08.09.2014)      Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ (08.09.2014)      Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (08.09.2014)      Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (08.09.2014)      Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-59.1a) (05.09.2014)      Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (30.08.2014)      Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64) (27.08.2014)      SGK Genelgesi 2014/23 (İstirahat Raporlarında Onay Şartı Hakkında) (26.08.2014)      İşyeri Bildirgesinin e-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesine İlişkin SGK Duyurusu (26.08.2014)      Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 21/8/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/26] Sayılı Kararı (26.08.2014)      Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 13) (25.08.2014)     

    ANA SAYFA
    HAKKIMIZDA
    HİZMETLERİMİZ
    YAZILARIM
    GÜNCEL YAZI VE YORUMLAR
    GÜNCEL MEVZUAT
    MUHASEBE STANDARTLARI
    EKONOMİ HABERLERİ
    KANUNLAR
    MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞLERİ
    SİRKÜLER
    KANUN HÜK. KARARNAMELER
    BAKANLAR KURULU KARARLARI
    DIŞ TİCARET MEVZUATI
    DANIŞTAY KARARLARI ARAMA
    YARGITAY KARARLARI
    ÜCRETSİZ PROGRAMLAR
    MÜKELLEF HAKLARI
    FAYDALI LİNKLER
    ZİYARETÇİ DEFTERİ
    İLETİŞİM FORMU
  E-BİLGİLENDİRME PANOSU
Mükelleflerin kullanacağı vesikaları bağlı oldukları vergi dairesi müdürlüklerinden izin almaksızın , noterden tasdik ettirmek veya anlaşmalı matbaalara bastırmak suretiyle tedarik ederek kullanabilecekleri hakkında. devamı

  TİCARET SİCİL GAZETESİ
- Ünvan Sorgulama
- Gazete Görüntüleri ve İndeks Bilgileri Sorgulama
- Ünvan Sorgulama
(TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)devamı

  EKONOMİ HABERLERİ
 

  PRATİK LİNKLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MÜKELLEF E-BİLGİLENDİRME PANOSU
Aşağıdaki bilgiler Vergi Dairelerinde oluşturulan "Mükellef Bilgilendirme Panosu"nda aynen yayınlanmaktadır. Ve siz sayın mükelleflerimizin sıkça sordukları sorulara pratik bir şekilde cevap olması için hazırlanmıştır.

MÜKELLEFİ BİLGİLENDİRME PANOSUNDA YERALAN BİLGİLER

1- Mükelleflerin kullanacağı vesikaları bağlı oldukları vergi dairesi müdürlüklerinden izin almaksızın , noterden tasdik ettirmek veya anlaşmalı matbaalara bastırmak suretiyle tedarik ederek kullanabilecekleri hakkında.

2- İşe başlama ve işi terke ilişkin bildirimlerin Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler tarafından imzalanması halinde , yoklama sonucu beklenilmeden işe başlama veya işi terk işleminin yapılması ve yoklama işleminin en geç bir ay içerisinde sonuçlanması hakkında .

3- Vergi levhalarının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler tarafından tasdiki hakkında .

4- Beyannamelerinde ücret ve/veya serbest meslek kazancı bulunan mükelleflere yapılacak iadelerde , sadece bu gelir unsurlarından kesilen vergilerin saymanlığa yatırıldığına ilişkin yazının aranmasına gerek olmadığı , kesilen vergilerin kesintiyi yapan sorumlu adına tahakkuk ettirildiğine ilişkin ilgili saymanlığın yazısının ödeme belgesine bağlanmasının yeterli olacağı hakkında.

5- Tarhiyat Sonrası Vergi ve Cezalarda Uzlaşma.

6- Vergi beyannamelerini süresinde vermeyen mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 371.Maddesinden yararlanabilme şartları

7- Vergi beyannamelerini süresinde vermeyen mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 376. Maddesinden yararlanabilme şartları

8- İşe başlamada aranacak belgeler .

9- İşi bırakma bildiriminde aranacak belgeler ve hususlar

10- Terk işlemi yapılabilmesi için mükelleften istenecek belgeler.

11- Vekaletname ile takip edilecek işlemler.

12- Mükelleflerden defter ve belge istemeye ilişkin usul ve esaslar hakkında .

13- KDV mahsup taleplerinde istenecek belgeler hakkında .

14- Tecil ve Taksitlendirme ile ilgili yetki ve istenilen bilgi ve belgeler.

15- Yurt dışı tahdidine konu borç miktarı ve hangi hallerde kaldırılabileceği.

16- Şirket kuruluş ve sermaye arttırımlarında ödenmesi gereken damga vergisinin tahakkuk ve tahsiline yetkili vergi dairesi.

17- Gerçek ve Tüzel kişi mükellefler için İnternet Vergi Dairesi uygulaması.

18 - Özel tüketim vergisinde mahsup uygulaması.
 

MÜKELLEFLERİN KULLANACAKLARI BELGELERİN BASIMI VE DAĞITIMI HAKKINDA

Yasal Dayanak: (25.5.1999 tarih ve 23705 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik, 274 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)

Mükellefler kullanacakları belgeleri bağlı oldukları Vergi Dairesi Müdürlüklerinden basım izin belgesi almaksızın, Noterden tasdik ettirmek veya anlaşmalı matbaalara bastırmak suretiyle temin ederek kullanabileceklerdir.
Basit Usulde Vergilendirilen mükellefler kullanacakları belgeleri bağlı oldukları meslek odaları veya Birliklerden temin ederek kullanabilecektir.


İŞE BAŞLAMA VE İŞİ BIRAKMA BİLDİRİMLERİ HAKKINDA

Yasal Dayanak :(31.5.1997 tarih 23005 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 22 seri numaralı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik , Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 153. Maddesinde sayılan mükellefler(Götürü mükellefler hariç) , diledikleri takdirde İşe Başlama / İşi bırakma bildirimlerini Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere imzalatabileceklerdir.
Bu bildirimlere istinaden vergi dairelerince, yoklama sonucu beklenilmeden mükellefiyet tesis edilerek vergi numarası verilecek veya terk işlemi
Yapılacak , yoklama işlemi ise engeç bir ay içinde sonuçlandırılacaktır.
Bildirimleri imzalayan Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler bildirimler ve eklerinin doğruluğundan sorumludur.


VERGİ LEVHALARININ MESLEK MENSUPLARINCADA TASDİK EDİLEBİLECEĞİ HAKKINDA

Yasal Dayanak:(13.4.1999 tarih ve 23665 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 272 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği,1999/3 sayılı Uygulama İç Genelgesi)

1999 yılından itibaren mükellefler diledikleri takdirde vergi levhalarını Vergi Dairelerinin yanı sıra ,defterlerini tutmak üzere sözleşme düzenledikleri veya işletmelerinde bağımlı olarak çalışan Serbest Muhasebecilere , Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere ve Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirebileceklerdir.
Vergi Levhalarını tasdik eden meslek mensupları , tasdik işlemi yaptıkları mükelleflere ait bilgilerin yer aldığı listeyi bağlı oldukları vergi dairelerine , haziran ayının 25. günü akşamına kadar vermek zorundadırlar.


TEVKİF SURETİYLE ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU VEYA NAKDEN İADESİ HAKKINDA

Yasal Dayanak (01.03.2001 tarih 24333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 241 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu gereğince yıllık beyanname veren mükelleflerden beyannamelerinde ücret, serbest meslek kazancı ve/veya gayrimenkul sermaye iradı bulunan mükelleflerin, bu gelir unsurları nedeniyle tevkif suretiyle kesilen verglierin diğer vergi borçlarına mahsup taleplerinde beyannamelerine;

Tevkikafı yapan vergi sorumlularının adı, soyadı veya ünvanının, bağlı oldukları vergi dairesi ve hesap numaralarının,
Tevkifata esas alınan brüt tutarların,
Tevkif edilen vergi ve varsa fon payı tutarlarının,
Tevkifat yapılan vergilendirme dönemlerinin,
gösterildiği bir icmal tablosunu imzalayarak ekleyecekler ve mahsuben iade talepleri bu tabloya göre yerine getirilecektir.
Kesilen vergilerin beyanname üzerinden mahsubundan sonra kalan kısmın nakden iadesi talep edildiğinde ise, yıllık beyannamelere yukarıda içeriği belirtilen icmal tablosundan başka, kesilen vergilerin vergi sorumlusu adına tahakkuk ettiğini gösteren ilgili saymanlık yazısının onaylı bir örneğinin eklenmesi gerekmektedir.
Kesilen vergilerin mahsuben iade talebi ile birlikte nakden iadesinin de talep edilmesi durumunda, kesilen vergilerin tamamı için bu vergilerin vergi sorumlusu adına tahakkuk ettiğini gösteren ilgili saymanlık yazısının onaylı bir örneği beyannameye eklenecektir.


TARHİYAT SONRASI VERGİ VE CEZALARDA UZLAŞMA

Yasal Dayanak : (213 Sayılı Vergi Usul Kanunun Ek 1. maddesi, 290 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)


UZLAŞMA YETKİSİ

İlçe Uzlaşma Komisyonları
Bağımsız Vergi Daireleri 6.000.000.000.-TL.
Bağlı Vergi Daireleri 1.000.000.000.-TL.

Vergi Dairesi Başkanlıklarının Uzlaşma
Komisyonları 40.000.000.000.TL.
3. İl Uzlaşma Komisyonları : 100.000.000.000.TL.
4. Merkezi Uzlaşma Komisyonu : 100.000.000.000.TL. üzeri


UZLAŞMA MEVZU VERGİ VE CEZALAR

Bütün Vergi, Resim ve Harçlar
Vergi Usul Kanunun 344. Maddesinin 2. Ve 4. Fıkralarına göre kesilen vergi ziyaı cezaları
01.01.1995 – 01.01.1999 dönemlerine ilişkin kesilecek Ağır Kusur, Kusur Cezalı tahriyatlar


UZLAŞMA MEVZU OLMAYAN CEZALAR

Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları
Uzlaşma dilekçesi örneği vergi dairesinden alınacaktır.
V.U.K.’nunun 359. maddede yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde, tarh olunan vergi, vergi ziyaı cezası (1.1.1999 – 14.08.1999 dönemleri için vergi ziyaı cezası kesilen tarhiyatlar vergi aslı hariç)

01.01.1995 tarihinden sonraki dönemlere ait olup, kaçakçılık suçundan dolayı kesilen vergi ve cezada uzlaşma yapılamaz


213 SAYILI V.U.K.’NUN 371. MADDESİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI

Hiç verilmemiş beyannamelerin haber verme dilekçesinin verildiği tarihten başlayarak 15 gün içinde verilmesi.
Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının keyfiyeti haber verme tarihinden başlayarak 15 gün içinde tamamlanması veya düzeltilmesi.
Haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51. Maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak 15 gün içinde ödenmesi.
(Bu şartları yerine getiren mükelleflere vergi ziayı cezası kesilmez.)


213 SAYILI V.U.K’NUN 371. MADDESİNE (PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ) İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

......................................Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne

Dairenizin ...........................Sicil Nolu Mükellefiyim, .......................................Vergilendirme Dönemine İlişkin ..................................

Vergisi Beyannamesini Sehven Dairenize Vermemiş Bulunmaktayım.

Bu Beyannamenin 213 Sayılı V.U.K’nun 371. Maddesine Göre Kabulünü Bilgilerinize ;

Arz Ederim. ...../...../2000

Adı Soyadı/Ünvanı
İmza

ADRES :

 

213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNUN 376. MADDESİ GEREĞİNCE YAPILACAK İNDİRİM ORANI

Vergi Ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri,
Usulsüzlük veya Özel Usulsüzlük cezalarının üçte biri İndirilir.
İNDİRİMDEN YARARLANMA ŞARTLARI

İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurması.
Vergi ve indirimden arta kalan cezaların vadesinde ödenmesi veya,
6183 Sayılı A.A.T.U.H. Kanunun 10. Maddesinde sayılan teminatlardan göstermek suretiyle vadenin bitiminden itibaren (3) üç ay içinde ödenmesi.
Dava konusu yapılmaması.
213 SAYILI V.U.K’NUN 376. MADDESİNE(CEZALARDA İNDİRİM) İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

.....................................Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne

 

Dairenizin ...........................Sicil No’lu Mükellefiyim,Tarafıma Tebliğ Edilen ..................................Tarih , ............................Seri ve Sıra Nolu Ceza İhbarnamesi İle Adıma Kesilen .......................................... Cezasını 213 Sayılı V.U.K’nun 376. Maddesinden Yararlanarak Ödemek İstediğimi Bilgilerinize;

 

Arz Ederim. ......./......./2000

Adı Soyadı/Ünvanı
İmza

ADRES :

 

İŞE BAŞLAMADA ARANACAK BELGELER

Yasal Dayanak (213 sayılı V.U.K. mad.153 ve 167, 173,240, 264 Seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri)

A-GERÇEK KİŞİLER İÇİN :
1-İşe başlama/bırakma bildirimi (Örnek No. 2024-a)
2-Onaylı nüfus cüzdan sureti (Mükellefin Vergi Dairesine bizzat başvurması halinde nüfus cüzdanının fotokopisi Müdür Yardımcısı, Şef veya görevlendirilecek bir memur tarafından aslı ile karşılaştırılarak “Aslının Aynıdır” şeklinde tasdik edilir.)
3-İkametgah senedi (Resimli),
4-Noter onaylı imza sirküleri (Basit usulde vergilendirilenler hariç)
5-Basit usulde vergilendirme talep eden mükelleflerden işyerinin kendisine ait olması halinde emlak vergisine esas olan vergi değerini gösterir, belediyeden alınacak onaylı bir belge, işyerinin kiralanmış olması halinde ise kira kontratının bir örneği,
6-Nakil Vasıtalarında,
a- Plakasız yeni araçlarda fatura fotokopisi (Aynı gün müracaat şarttır.),
b- Plakalı araçlarda noter satış senedi (Aynı gün müracaat şarttır.)

B-TÜZEL KİŞİLER İÇİN :
1-İşe başlama/bırakma bildirimi (Örnek No.2024-a),
2-Şirket ana sözleşmesinin noter onaylı bir örneği ile Ticaret Siciline müracaatına ait belgenin bir örneği,
3-Şirketi temsile yetkili müdürün imza sirküleri (Noter onaylı),
4-Şirketi temsile yetkili kişilerin onaylı nüfus cüzdanı sureti, resimli ikametgah ilmühaberi,
5-Kooperatiflerden varsa üst birliğe kayıtlı olduklarına dair yazı,
Farklı vergi daireleri yetki alanı içinde ilave işyeri açılması veya adres değişikliği nedeniyle yeni mükellefiyet tesisinde bu belgelere ilave olarak bu hususla ilgili yönetim kurulu kararının noter tasdikli bir örneği.

C-DERNEK VE VAKIFLAR İÇİN :
1-Emniyet Müdürlüğü Dernekler Masasına verilen Valilik Onay Belgesi,
2-Tüzük ve yerel gazete ilanı,
3-Dernek veya mütevelli heyeti başkanının onaylı nüfus cüzdan sureti, ikametgah senedi.İŞİ BIRAKMA BİLDİRİMLERİNDE ARANILACAK HUSUSLAR

1.Mükellefin Kimliğine İlişkin Bildirimler
2. Hangi Uğraş Konusunun Bırakıldığı
3. Mükellefin Adresi (İşyeri) ve (İkametgah) Telefon No
4. Beyana Tabi Başkaca Kazanç ve İradı Olup Olmadığı
5. Mükellefin Kullanmış Olduğu Belgelerin Son Ciltleri İle Kullanılmamış Olarak Ellerinde Kalan Belgelerin Ciltleri
6. Vergi Levhası ve Varsa Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha.

TERK İŞLEMİ YAPILABİLMESİ İÇİN MÜKELLEFTEN İSTENİLECEK BELGELER

1. Terk Etmiş Olduğunu Belirten Dilekçe,
2. Almış Olduğu Vergi Levhası ve Ödeme Kaydedici Cihaz Levhası,
3. Mükellefin kullanmış Olduğu Belgelerin En Son Ciltleri İle Kullanılmamış Olarak Elinde Kalan Belgelerin Ciltleri,
4. Kullanmış Olduğu Ödeme Kaydedici Cihazını Başkasına Satmış İse Satmış Olduğu Mükellef İle Birlikte Vergi Dairesine Hafıza Tesbiti Yaptırmak İçin Gelmesi,
5. Mükellef Kullanmış Olduğu Ödeme Kaydedici Cihazını Kendi Uhdesinde Bırakacak İse Torbalanması İçin Daireye Getirmesi,
6. Ödevli Faaliyetine Son Vermiş Olduğundan Elinde Bulunan Emtia ve Demirbaş Faturalarının Düzenlenmesi İstenir.

VEKALETNAME İLE TAKİP EDİLEBİLECEK İŞLEMLER

1. İlgili Makama Verilecek Mükellefiyet Yazıları.
2. Ödeme Kaydedici Cihazları, Satın Alma İzin Yazı Yazıları Talebinde.
3. Bilanço-Kar/Zarar ve Gelir Tablosu Tasdikinde.
4. Borç Döküm Cetveli Talebinde.
5. Adres Değişikliği Nedeni İle Nakil Talebinde.
6.Düzeltme İşlemlerine Ait Düzeltme Fişlerinin Tebliğinde.
7. Kanuni Süresinden Sonra Verilen Beyannamelere İlişkin veya Re’sen, İdarece, İkmalen Vergi/Ceza İhbarnamelerinin Tebliğinde,V.U.K’nun 371. ve 376. Maddelerinin Uygulanması, Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Taleplerinde .
8. Tarh Dosyasından Mükellefiyetle İlgili Bilgi ve Belge İstenmesi Halinde.


MÜKELLEFLERDEN DEFTER VE BELGE İSTEMEYE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Yasal Dayanak (213 sayıl Vergi Usul Kanununun 135. maddesi,Usul Gelir Müdürlüğünün 24.8.1999 tarih ve 7599 sayılı yazısı)

213 sayılı Vergi Usul Kanunun 135. maddesinde vergi incelemesi yapmaya yetkili memurlar arasında Vergi Dairesi Müdürü de sayılmakta olup , vergi dairelerinde Vergi Dairesi Müdürünün dışında hiçbir personelin defter-belge isteme ve inceleme yapma yetkisi yoktur. Vergi dairesi bünyesinde , mükellefler hakkında sınırlı vergi incelemesi yapmaya gerektiren bir olayın vukuu bulması halinde ;
-Vergi dairesi müdürünün imzalı yazısı ile defter – belge istenmesi,
-İnceleme konusu ve gerekçesinin yazıda belirtilmesi,
-Defter ve belgenin tutanakla teslim alınması ve tutanağın bir örneğinin mükellefe verilmesi,
-İncelemenin defter ve belge isteme tarihinden itibaren 7 gün içinde tamamlanması gerekmektedir.
Bu şartların yerine getirilmemesi halinde Vergi
Dairesi Müdürüne bildirilmesi gerekmektedir.


K.D.V. - MAHSUP TALEPLERİ İLE İLGİLİ ARANACAK BELGELER

Yasal Dayanak (3065 sayılı K.D.V. kanunu madde 11/1-a,b,c ve 27-51-53-58-65-71-72-73, 84 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri)

A-İHRACAT İSTİSNASINDA (KDV Kanunu mad. 11/1-a ) :

1-Gümrük Çıkış Beyannamesi (Noter veya Gümrük İdaresi veya Y.M.M. tasdikli örneği veya Gümrük Beyannamesi bilgilerini ihtiva eden liste)

2-Satış faturası fotokopisi veya listesi

3-İhracatın gerçekleştiği dönem indirim listesi ve yüklenim tablosu

4-DTSŞ ile SDTŞ ihracatına aracılık ettikleri mükelleflerin indirim KDV listesi

5-Dilekçe

B-İHRAÇ KAYDIYLA SATIŞLARDA (KDV Kanunu mad.11/1-c):

1-Gümrük Çıkış Beyannamesi (Noter veya Gümrük İdaresi veya Y.M.M Tasdikli)

2-İhracatın gerçekleştiği dönem (İhraç kayıtlı satışın) indirilecek KDV listesi ve yüklenim tablosu

3-Satış faturası

4-Sanayi sicil belgesi (Noter tasdikli)

5-Kapasite raporu

6-Dilekçe

C-TÜRKİYEDE İKAMET ETMEYEN YOLCULARA DÖVİZ KARŞILIĞI YAPILAN TESLİMLERDE (KDV Kanunu mad.11/1-b):

1-Gümrük onaylı satış faturası veya fatura/çek aslı veya fotokopisi

2-Döviz alım belgesi

3-İhracatın gerçekleştiği dönem indirim listesi ve yüklenim tablosu

4-İade, yetki belgeli aracı firma tarafından yapılmışsa bu firmadan alınacak icmallerin fotokopisi

6-Dilekçe

D-FASON İŞLERLE İLGİLİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA:

1-Dönem beyannamesi

2-Tevkifat uygulanan işleme ati faturaların onaylı örnekleri veya bu faturaların dökümünü gösteren liste

3-Emtia alışlarına ilişkin liste

4-Dilekçe

5-2 Milyar TL.yi aşan kısım için teminat

E-HURDA METAL SATIŞINDA BULUNAN HURDACILAR ve ATIK KAĞIT, PET ŞİŞE TESLİMLERİNDE:

1-Emtia alış ve satış faturalarının fotokopisi veya onaylı liste

2-Dilekçe

F-ULUSLAR ARASI TAŞIMACILIK:

1-Fatura

2-Manifesto veya tır karnesi veya triptik belgesi

3-Dilekçe

G-DİPLOMATİK İSTİSNA:

1-Diplomatik istisna kapsamında yapılan satış faturası fotokopisi

2-Yüklenilen KDV listesi

3-Dışişleri Bakanlığı’nca verilen istisnadan faydanılacak mal ve hizmetleri belirten liste

4-Dilekçe

5-200 Milyon TL.yi aşan kısım için teminat

H-İNDİRİMLİ ORANDA MAL SATIŞLARI:

1-Alış ve satış faturaları veya listesi

2-Dilekçe

3-2 Milyar TL.yi aşan kısım için teminat

 

TECİL VE TAKSİTLENDİRME İLE İLGİLİ HUSUSLAR HAKKINDA

Yasal Dayanak (6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 48. Maddesi, 408 ve 409 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğleri, 1998/7 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi)

Tecil Yetkisi:
Vergi Dairesi : 5.000.000.000.TL.ye kadar
Defterdarlık ve Vergi Dairesi Başkanlıkları :40.000.000.000.TL.ye kadar
Maliye Bakanlığı :40.000.000.000.TL. üzeri

Tecili mümkün olmayan amme alacakları:
Taşıt Alım, Motorlu Taşıtlar ve Katma Değer Vergisi, Geçici Vergi, Zirai (St) Vergisi ile Fonlardan olan alacaklar,
Ayrıca 4481 Sayılı Kanun ile İhdas edilen ek vergiler,
Tecili mümkün olan amme alacakları: Yukarıda belirtilen amme alacakları dışındakiler fer’ileri ile birlikte,

Müracaatın şekli:
1. Vergi Daireleri veya Defterdarlık Tahsilat Gelir Müdürlüğünden alınacak Erteleme ve Taksitlendirme Talep ve Değerlendirme Formunun eksiksiz doldurulması,
2. Vergi aslı ile birlikte mutlaka gecikme zammının tecilinin de talep edilmesi,
3. Tecil talep edilirken mutlaka teminat gösterilmesi, teminat gayrimenkul ise tapu fotokopisinin eklenilmesi gerekir.

Gecikme Zammı 21.1.2002 tarihinden itibaren aylık %7,
Tecil Faizi ise 02.02.2002 tarihinden itibaren yıllık % 60 olarak uygulanmaktadır.
 

MÜKELLEFLERİN BORÇLARINDAN DOLAYI UYGULANAN YURT DIŞI TAHDİDİ HAKKINDA

Yasal Dayanak (5682 Sayılı Pasaporut Kanunun 22. maddesi, 395 ve 424 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğleri)
Yurt dışı yasağını gerektiren borç miktarı 15.000.000.000.TL. ve üzeridir.

Yurt dışı yasağı hangi hallerde kaldırılır:
1-Borç miktarının vergi asılları ve fer’ileri ile birlikte 15.000.000.000.TL.nin altında kalması,
2-Borcu karşılayacak değerde 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 10. maddesinde belirtilen teminatlardan gösterilmesi hallerinde.


ŞİRKET KURULUŞLARINDA ÖDENMESİ GEREKEN DAMGA VERGİSİNİN TAHAKKUK VE TAHSİLİNE YETKİLİ VERGİ DAİRESİ HAKKINDA

Yasal Dayanak: (2000/4 Seri No.lu Uygulama iç genelgesi)

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa göre anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş mukaveleleri nedeniyle ödemeleri gereken damga vergisine ilişkin tahakkuk ve tahsilat işlemleri süreksiz vergilerin tarh, tahakkuk ve tahsili ile görevli Vergi Daireleri tarafından yürütülmekte iken söz konusu Damga Vergisi ile ilgili işlemler 01.06.2000 tarihinden itibaren mükelleflerin Kurumlar Vergisi yönünden bağlı bulundukları Vergi Dairesince yerine getirilmektedir.
 

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ MÜKELLEFLER İÇİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ UYGULAMASI

Yasal Dayanak: (Gelirler Genel Müdürlüğünün 31.08.2000 tarih 40611, 25.09.20001 tarih 50850 sayılı yazıları)

Vergi Dairesi Tam Otomasyon Projesi (VEDOP) uygulaması kapsamında vergi dairesinin GERÇEK ve TÜZEL KİŞİ mükelleflerinin internet üzerinden sicil, yıllık vergiler için 1999, aylık vergiler için 2000 yılı vergilendirme dönemlerini içeren tahakkuk, tahsilat ile borç bilgilerini sorgulamaları amacıyla Bakanlığımızca İnternet Vergi Dairesi Projesi geliştirilmiştir.

Gelirler Genel Müdürlüğü’nün www.gelirler.gov.tr adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesinden faydalanmak isteyen GERÇEK ve TÜZEL KİŞİ mükellefler bağlı oldukları Vergi Dairesine başvuracaklar, alacakları İnternet Hizmetleri Başvuru Formunu doldurup Vergi Dairesi yetkilisine vereceklerdir (Başvuru, Gerçek kişi mükelleflerin İnternet Hizmetleri Başvuru Formunu bizzat kendilerinin imzalamaları şartıyla noterden tasdikli yetki belgesiyle vekil tayin ettikleri kişi aracılığıyla da yapılabilecektir). Vergi Dairelerince kabul edilen bu forma göre kullanıcı bilgileri giriş işlemleri yapılarak kullanıcı kodu ve şifresi kapalı zarf içinde başvuruyu yapan kişiye veya kurum yetkilisine bizzat ya da Zarf Teslim Yazısı’nda adı geçen kişiye imza karşılığı verilecektir.

Kullanıcı kodu ve şifresi alan gerçek ve tüzel kişi mükellef kullanıcıları, İnternet Vergi Dairesi uygulamalarından yararlanabileceklerdir.
 

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE MAHSUP UYGULAMASI

Yasal Dayanak: (4760 Sayılı özel Tüketim Vergisi Kanunu, 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği)

İhraç edilen mallara ait alış faturaları veya benzeri belgelerde gösterilen ve beyan edilen ÖTV ihracatçı mükellefin;

- Kendisinin, ortaklarının veya mal ya da hizmet satın aldığı kişilerin vergi borçlarına,

- SSK Prim borçlarına,

- İthalat sırasında uygulanan vergilere,

Teminat ve inceleme raporu aranmaksızın mahsup işlemi yapılabilir.

 

MAHSUPTA ARANAN BELGELER

İHRACAT İSTİSNASI (ÖTV Kanunu Mad.5):

A-İhracatçı adına düzenlenen ve üzerinde ÖTV’nin gösterildiği fatura veya benzeri belgenin aslı veya onaylı örneği.

B-İthal edilen mal ihraç ediliyorsa, ithalatta düzenlenen gümrük beyannamesi ve verginin ödendiğini gösteren gümrük makbuzu (aslı veya gümrük idaresi veya noterce tasdikli örneği).

C-Gümrük beyannamesi (aslı veya gümrük idaresi veya noterce onaylı örneği).

D-Satış faturasının aslı veya onaylı örneği.

E-ÖTV’nin beyan edildiği beyanname ve ödemeye ilişkin alındı.

F-Dilekçe
 

  SMMM - BAĞIMSIZ DENETÇİ MEHMET ÇİÇEKDAĞ

 Adres: Hazım Uluşahin İş Merkezi B Blok 2. Kat 209 Selçuklu/KONYA
 Telefon: 0 332 237 63 97 / 237 86 62
 Gsm: 0 533 762 00 42
 Faks: 0 332 237 32 44
 E-Posta: info@mehmetcicekdag.com

 
Tüm Hakları Saklıdır. © 2007. www.mehmetcicekdag.com

 

Web Tasarım: 
www.MuhasebeTR.com